С решение на Управителния съвет на банката се утвърждават определенията и начина на изчисляване на няколко показатели, които банките трябва да спазват. Въвежда се и тримесечна отчетност за тези показатели. Централната банка иска много внимателно кредитните институции да прилагат следния минимален набор от показатели, когато отпускат ипотечни кредити:

– Съотношения между размера на кредита и стойността на обезпечението при отпускане;

– Съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя при отпускане;

– Съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на кредита, обезпечен с жилищен недвижим имот, и месечния доход на кредитополучателя при отпускане;

– Съотношение между размера на дълга и годишния доход на кредитополучателя при отпускане;

– Съотношение между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя при отпускане;

– Максимален срок по договора за кредит (матуритет).

Брутният обем на новоотпуснатите кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти възлиза на 5.2 млрд. лв. през 2022 г. и на 5.8 млрд. лв. през 2023 г. За периода на първото тримесечие на 2024 г. новоотпуснатите кредити са в размер на 1.7 млрд. лв. С основен принос при новоотпуснатите кредити, имат големите банки, които поддържат дял от поне 80%.