Депутатите облекчиха условията за получаване на „Синя карта“

Депутатите улесниха достъпа до пазара на труда в страната на висококвалифицирани специалисти – граждани на страни извън Европейския съюз (ЕС). Това стана с приемането окончателно на второ четене на промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, свързани с получаването на „Синя карта на ЕС“, предаде БТА

Депутатите промениха изискванията за достъп до пазара на труда у нас. За „Синя карта“ вече ще е необходимо работникът – гражданин на трета държава, да притежава висока професионална квалификация: придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност, не по-малка от три академични години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава, или когато се отнася за длъжности, включени в списъка, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика – знания, умения и компетентности, удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган, за професионален опит на ниво, сравнимо с придобито висше образование, придобит в срока, посочен в списъка и който има отношение към длъжността или сектора, посочени в трудовия договор, или когато се отнася за длъжности извън този списък – знания, умения и компетентности, които са удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган за поне пет години професионален опит на равнище, сравнимо с придобитото висше образование, и които са свързани с длъжността или сектора, посочени в трудовия договор.

Остава текстът, според който брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на работника – гражданин на трета държава,  трябва да бъде най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в България.

Народните представители съкратиха срока на трудовия договор, като вече се изисква той да е не по-кратък от шест месеца, вместо както досега – от 12 месеца.

През първите 12 месеца на висококвалифицирана заетост притежателят на „Синя карта на Европейския съюз“ може да упражнява дейности, отговарящи на условията, при които му е издадена тя, само на територията на България. До момента този срок беше две години.

РЕКЛАМАspot_img