До 20 000 лв. за хора с увреждания за собствен бизнес

Хора с увреждания могат да кандидатстват за помощ до 20 000 лева са започване или развитие на самостоятелен бизнес, съобщават от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Средствата могат да бъдат използвани за учредяване на ново предприятие, инвестиционни разходи, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на персонала и собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал. Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Проектните предложения се финансират Агенцията за хората с увреждания (AХУ) по Националната програма за заетост на хората с увреждания и трябва да бъдат изпратени до 06.03.2023 г.

Агенцията ще финансира с до 50 000 лв. и проекти със социална насоченост, които целят стимулирането на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. За средствата могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания към АХУ.

АХУ ще отпуска средства и за проекти със стопанска насоченост, които имат за цел да се повиши конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с трайни увреждания чрез обучения и закупуване на ново оборудване. За изпълнението на тези дейности работодателите могат да получат до 90 000 лв.

Агенцията ще финансира с до 740 000 лв. и предложения за създаване на Центрове за защитена заетост. Създаването на тези центрове цели изграждане на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги.

За изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти могат да  кандидатстват държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите. Чрез програмата могат да бъдат изградени или да преустроени рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания и др. Възможно е също приспособяването на вътрешната среда на различни обекти за самостоятелно посещение и пребиваване в него на лица с увреждания.

Повече подробности за проектите и начина на кандидатстване може да видите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания – https://ahu.mlsp.government.bg/.

Преди дни от МТСП започнаха още една кампания, ориентирана към хората с увреждания. Събират се предложения, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания през 2023 година.

Всеки одобрен проект ще бъде финансиран с до 100 000 лева от социалното ведомство.

Четете още

Избор на редактора