Европа ни дава €11 млрд. Част от тях за тунела под Шипка

Европейската комисия прие споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро, съобщават от пресцентъра на ЕК. Докуметът е по кохезионната политика на ЕС за уеднаквяване стандарта на българските региони за  периода 2021-2027 г.

Европейските средства ще помогнат България да подобри основната си инфраструктура в регионите без достатъчно инвестиции. Почти половината от общото финансиране по линия на политиката на сближаване (4,2 млрд. евро) ще бъде инвестирано в северозападния, северния централен и североизточния райони. С част от предвидените средства ще бъде съфинансирано изграждането на тунела „Шипка“ – първото пътно съоръжение, което ще минава през Стара планина.

Фондовете по тази линия са за премахване на икономически и социални разлики на българските региони, вътре в страната., както и зпълнението на основните приоритети на ЕС  за екология и цифровия преход.

Споразумението за партньорство обхваща Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход (ФСП), и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА).

2,4 млрд. евро от ЕФРР и Кохезионния фонд ще помогнат на България да постигне целите си в областта на климата. 600 млн. евро от тях са за увеличаването дела на ВЕИ на 27 % от общото електропотребление. Финансирането от ЕФРР ще се използва и за рециклиране на 70 % от всички отпадъци от опаковки.

1,3 млрд. евро са за гарантиране на социално и икономически устойчив преход и подобряване капацитета на засегнатите територии за по-добро използване на енергията от възобновяеми източници.

С финансовата подкрепа се очаква да се увеличи дела на иновативните малки и средни предприятия от 27,2 % през 2016 г. на 32 % през 2026 г. , които да създават работни места и устойчива регионална икономика.

България ще инвестира 2,6 млрд. евро от ЕСФ+ с цел подобряване на достъпа до заетост, повишаване на уменията,  както и гарантиране на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение. Това включва 315 млн. евро за подкрепа на младежката заетост и 630 млн. евро за мерки за социално приобщаване, от които 136 млн. евро са предвидени за борба с детската бедност.

Около 84,9 млн. евро ще бъдат инвестирани в по-устойчиво рибарство и възстановяване и опазване на водните биологични ресурси в Черно море. Всички действия, които получават подкрепа, са насочени за ключовите приоритети на политиката на ЕС, очертани в Европейския зелен пакт, стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие.

Четете още

Избор на редактора