Правителството готви преструктуриране на ББР

Министерският съвет прие Решение, с което възложи на министъра на иновациите и растежа да проведе проучване с международни финансови институции за изготвянето на оценка на структурната целесъобразност и ефективността на „Българска банка за развитие“ ЕАД и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, и на стратегия за преструктурирането им.

Целта е подобряване на тяхната обща ефективност, прекратяване на несвойствени за насърчителната банка и за публичното предприятие дейности и подобряване на условията за реализиране на поставените от държавата стратегически цели и политики.

Това е необходимо във връзка с подготовката на бизнес програмата и стратегията за следващия тригодишен програмен период 2024 – 2026 г., които следва да бъдат приети преди края на 2023 г. Изискването за разработването и приемането на двата документа с програмен характер е нормативно установено в Закона за Българската банка за развитие (ЗББР) и в Закона за публичните предприятия (ЗПП) и правилника за неговото прилагане.

Оценката ще бъда възложена на международна финансова институция с доказана репутация и опит в структурирането на подобни дейности и преструктурирането на държавни финансови институции.

В резултат от изготвянето на оценката и приемането на новите бизнес план и стратегия на двете държавни дружества ще се подобри дейността по управлението им и усилията по координацията на прилаганите от тях продукти на пазара на финансови инструменти, като се осигури ефективност и ефикасност на прилаганите финансови инструменти със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Също така ще се подобри управляемостта на кредитните експозиции на ББР.

Четете още

Избор на редактора