КС образува дело за задължителната военна подготовка на запасняци

Конституционният съд образува дело по искане на Министерския съвет за задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 59 от Конституцията, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо, във връзка с отговор на въпроса дали е допустимо въвеждането на задължителна военна подготовка на гражданите  със статус на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова, става известно от сайта на институцията.

Министерският съвет счита, че от съществена важност е дали конституционната норма допуска регламентиране в специален закон на такава подготовка на българските граждани за защита на отечеството, каквато е необходима според конкретните реалности на средата за сигурност, в т. ч. въвеждане на задължителна подготовка в мирно време на българските граждани със статус на запасни, без обаче това да води до възстановяване на задължителната военна повинност за българските граждани във вида на съществувалата до 01.01.2008 г. наборна военна служба.

Правителството посочва още, че настоящата правна уредба предвижда доброволност при провеждането на подготовката на българските граждани за защита на отечеството. Допълва се, че съществуват различни разбирания относно принципите при въвеждане на подготовката на българските граждани, видно от дебатите в Народното събрание по приемането на разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от Конституцията и от дебатите във връзка с изготвянето на промени в Закона за резерва на въоръжените сили.

Въпросът, който правителството поставя пред Конституционния съд, е: „Допуска ли чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България въвеждане на законова възможност за задължителна подготовка за защита на отечеството в мирно време на българските граждани със статут на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способностите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования?“

Конституция на Република България, чл. 59:

(1) Защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към Отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон.

Четете още

Избор на редактора