Над 1 млрд. лева излишък в хазната очаква финансовото министерство

Министерството на финансите очаква бюджетен излишък от над 1,1 млрд. лв. към юни.

Подобрението на бюджетната позиция за месеца се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с крайния срок днес за подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане и за внасяне на корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия и на данък върху дейността от опериране на кораби, уточнавят от министерството.

Положително влияние върху ръста на приходите оказват и постъпленията от косвени данъци, както и помощите, основно грантове по програмите и фондовете на ЕС.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 28,2 млрд. лв. и нарастват с 3,4 млрд. лв. спрямо отчетените за същия период на 2021 г. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо юни 2021 г. с 3,3 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията – със 161 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската на България в бюджета на ЕС, към юни 2022 г. са в размер на малко над 27 млрд. лв. и нарастват спрямо първото полугодие на 2021 г., когато бяха в размер на 24,6 млрд. лв.

През май салдото е положително в размер на 605,1 млн. лв., сочат още данните на Министерството на финансите.

Постъпленията в държавната хазна миналия месец са достигнали 22,8 млрд. лв. и са нараснали с 2,3 млрд. лв. спрямо същия период на 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи са се увеличили с 2,3 млрд. лв., а помощите и даренията, основно грантове по програмите и фондовете на ЕС, са повече с 30,2 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по КФП, включително вноската на България в бюджета на ЕС, към май 2022 г. възлизат на 22,2 млрд. лв., което е 35,2%, което е с почти 2 млрд. лв. повече спрямо май 2021 г.

Фискалният резерв към края на май е 9,37 млрд. лв.

Четете още

Избор на редактора