Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от EКСПРЕССО.БГ информационни услуги и ресурси посредством уебсайта ekspresso.bg и урежда отношенията между EКСПРЕССО.БГ и всеки един от потребителите на достъпните чрез него информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

1.„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните от ekspresso.bg, наричан по нататък Уебсайта, информационни услуги и ресурси.

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

„Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.

„Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да е съставна или обособена.

„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

„Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

„IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
RSS (Really Simple Syndication) – XML език, който се използва за споделяне и обмен на информация между уебсайтове посредством заглавия или кратки обзори на съдържанието и връзка, водеща до първоначалния източник на информация.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. EКСПРЕССО.БГ  чрез Уебсайта си предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ за лично ползване комплекс от ресурси и услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:

1.Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в Уебсайта;

2.Достъп до коментари на други ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайта, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;

3.Услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;

2.2. EКСПРЕССО.БГ предоставя безвъзмездно за лично ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTP) до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайта ресурси, като:

1.текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от EКСПРЕССО.БГ  и/или неговите партньори;

2.текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в  Уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛИ;

2.4. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайта. EКСПРЕССО.БГ не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

2.5. EКСПРЕССО.БГ има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.6. Услугите на EКСПРЕССО.БГ се предоставят „във вида, в който са”. EКСПРЕССО.БГ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. EКСПРЕССО.БГ няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

III. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на Уебсайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

EКСПРЕССО.БГ прави всичко възможно да поддържа на Уебсайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. EКСПРЕССО.БГ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Уебсайта. Цялата информация на Уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на EКСПРЕССО.БГ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

EКСПРЕССО.БГ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

EКСПРЕССО.БГ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

EКСПРЕССО.БГ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

V. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е свързал, използвайки Услугите. Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от EКСПРЕССО.БГ на услуги, за които има отделни правила, както и за предоставянето на възмездни услуги. Отношенията между EКСПРЕССО.БГ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по предоставяне на тези услуги са предмет на отделен договор между страните.
Facebook Apps Privacy Policy
You may visit our website without providing personal details. Your personal details will only be collected if you freely disclose them during your visit to our website or internet profile.

Our website contains links to the external social network, Facebook. This external social network is exclusively operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA (Facebook). Links to Facebook are made clearly visible on our website through the use of the Facebook logo or through the add-ons “like” („Харесай“) and „share“ („Споделяне“) buttons.

Where these links are followed, Facebook plug-ins will be activated and your browser will establish a direct link with the Facebook servers.

If you follow the links on our website whilst you are signed into your Facebook user account, information concerning your visit to our website will be passed to Facebook. Facebook can assign your visit to our website to your user account.

This information will be transferred to and stored by Facebook. To prevent this, you must log out of your Facebook account before clicking on the link.

Functionalities attached to Facebook links, in particular the transfer of information and user data are not automatically activated by visiting our website, but are only activated upon clicking the relevant link.

Please refer to Facebook’s privacy policy (http://facebook.com/privacy/explanation.php) for more information on: the purpose and scope of data collection and data analysis undertaken by Facebook, your rights, how to modify settings and how to protect your privacy.

If you have any questions about data collection, analysis and use of personal data, disclosure, amendment, blocking and deletion of personal data, contact us.

VI. ПРОМЕНИ

EКСПРЕССО.БГ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 10.06.2022 г.