Още три местности обявени за защитени територии

Три нови защитени местности са обявени със заповед на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов. Това са „Язовир Мрамор“; „Находище на Вагеницова метличина – Вълча поляна” и „Манастирска стълба“.

Въвежда се забрана за дейности, които могат да доведат до унищожаване на видовете – предмет на опазване, и местообитанията им като промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство и други дейности, водещи до промяна на ландшафта; търсене, проучване и добив на подземни богатства; въвеждане на неместни и чужди растителни и животински видове и други, съобщават от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Предстои обнародване на трите заповеди в Държавен вестник.

Защитена местност „Язовир Мрамор“ (с площ от 402,876 дка) е обявена по предложение на природолюбители орнитолози – Нели Дончева и Леонора Щъркова. Целта е опазване на езерна екосистема, представляваща местообитание на около 200 ценни и защитени видове птици, сред които бял ангъч, сива патица голяма бяла чапла малък корморан и др.

Защитена местност „Находище на Вагеницова метличина – Вълча поляна“ (с площ 9,422 дка) е обявена по предложение на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН с цел опазване на застрашен и защитен растителен вид, представляващ терциерен реликт – Вагеницова метличина (Centaurea wagenitziana), и неговото местообитание.

Защитена местност „Манастирска стълба“ (с площ 364,470 дка) е обявена по предложение на Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново. Предмет на опазване е значимо гнездово местообитание на застрашени, редки и уязвими скално гнездящи видове птици, включително черен щъркел, черношипа ветрушка, гарван и др. Прилежащите гори и поляни представляват ловна територия за голям ястреб, белоопашат мишелов и обикновен мишелов, като има съобщения и за сокол скитник, уточняват от МОСВ.

В началото на месеца директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Себайтин съобщи за БТА, че териториите на две защитени зони във Варненско – „Плаж Шкорпиловци“ и „Галата, стават по-големи по директивата за хабитатите и опазването на местообитанията на различни видове животни и растения.

Четете още

Избор на редактора