Предизборната кампания започва в 0 часа на 10 май

Централната избирателна комисия (ЦИК) прие решение за условията и реда за провеждането на предизборната кампания за изборите за Европейски парламент и за народни представители на 9 юни. Предизборната кампания се открива на в 00:00 ч. на 10 май, 30 дни преди изборния ден, и приключва в 24:00 ч. на 7 юни, е записано в решението.

Кампанията се води на български език, а кандидатите за народни представители и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, в това число и за безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител, във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.

Социалните мрежи, както и личните блогове, не са медийна услуга, е записано в решението.

При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Забранено е използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация, както и провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Не е позволена предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в самия изборния ден.

В срок до 7 дни след изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

В решението са записани специални правила за отразяване на предизборната кампания от обществените и търговските електронни медии. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правила, определени от Централната избирателна комисия. Предизборната кампания се отразява в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио под формата на клипове, диспути и други форми в определено за тази цел време. Партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати във всички изборни райони, имат право на равно участие. Не се разрешава използването на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цел време, е записано в решението.

Търговските електронни медии могат да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени. Цените не могат да надвишават средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Условията, както и тарифите, се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 29 април, като заплащането се извършва предварително.

Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии се изпращат на Сметната палата не по-късно от 9 май.

Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с национален обхват се предоставят на Централната избирателна комисия, не по-късно от 9 май.

Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с регионален и местен обхват се предоставят на районните избирателни комисии, не по-късно от 9 май.

Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат.

При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги, партиите, коалициите и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват или чрез упълномощени от тях лица, могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.

В отделно свое решение ЦИК разписа Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България и кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания.

От 25 април ЦИК започна да приема документи за регистрация на кандидатски листи за членове на Европейския парламент (ЕП) от Република България. Крайният срок за приемане на документи е 7 май. От същата дата се приемат и документи за регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за членове на ЕП. Крайният срок за приемане на документи е 29 април.

Общо 23 партии и 11 коалиции са подали заявление за регистрация за участие в изборите за членове на Европейския парламент (ЕП) и/или за народни представители.

Четете още

Избор на редактора