През 2022 г. БВП на България се е увеличил с 3,9%

Реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) е 3,9 на сто през 2022 г. спрямо 2021 г., показват актуализирани* данни за БВП на Националния статистически институт, което е с 0,5 процентни пункта повече, в сравнение с 3,4 на сто според предварителните данни, където БВП е получен само като сума от тримесечни данни.

През 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България възлиза на 167,809 млрд. лв. според актуализираните данни, или с 2,425 млрд. лв. повече, в сравнение с номиналния стойностен обем от 165,384 млрд. лв. съгласно предварителните данни.

Актуализираните годишни данни за БВП за 2022 г. са разработени с данни от годишните изчерпателни статистически изследвания, както и въз основа на актуализирана административна информация, посочват от НСИ.

Актуализирани данни по производствен метод

За 2022 г. БВП достига номинален стойностен обем от 167 809 млн. лева. Брутната добавена стойност възлиза на 149 164 млн. лева.

През 2022 г. индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 4,8 процентни пункта до 28,6 на сто. Относителния дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 4,4 на сто, което е намаление с 0,6 процентни пункта спрямо 2021 година. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, също намалява до 67 на сто през 2022 г. при 71,2 на сто през 2021 година.

Реалният растеж на БВП е 3,9 на сто спрямо 2021 година. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 5,3 на сто на годишна база. По-конкретно, през 2022 г. растежът се определя от регистрираното увеличение при:

•          Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – увеличение с 13,1 на сто;

•          Финансови и застрахователни дейности – повишение с 8 на сто;

•          Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – нарастване със 7 на сто;

•          Строителство – повишение с 5,4 на сто;

•          Професионални дейности и научни изследвания, административни и спомагателни дейности – нарастване с 5 на сто;

•          Операции с недвижими имоти – увеличение с 4,1 на сто;

•          Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – повишение с 1,6 на сто;

•          Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – увеличение с 0,9 на сто;

•          Култура, спорт и развлечения; други дейности – нарастване с 0,4 на сто.

Спад с 4,4 на сто на годишна база е регистриран в Селско, горско и рибно стопанство.

Актуализирани данни по компоненти на крайното използване

През 2022 г. за крайно потребление са изразходвани 76,4 на сто от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17,1 на сто от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за реалния растеж на БВП има крайното потребление с увеличение от 4,2 на сто и бруто образуване на основен капитал – с 6,5 на сто. През 2022 г. износът на стоки и услуги бележи ръст с 11,6 на сто, а вносът на стоки и услуги – с 15 на сто в сравнение с 2021 година.

Голямата ревизия

През втората половина на октомври 2022 г., когато НСИ излезе с ревизирани данни на БВП през 2021 г., икономическият ръст на страната беше 7,6 на сто спрямо 2020 г., докато предварителните данни от началото на март 2022 г. сочиха ръст от 4,2 на сто, сочи справка в НСИ. През 2021 г. БВП на България възлизаше на 139,012 млрд. лева по ревизирани данни,  а по предварителни беше 132,744 млрд. лева.

* Върху актуализираните данни влияние оказват ревизиите, вследствие на годишните изчерпателни изследвания в областта на статистиката, получената информация от годишните отчети на предприятията, както и въз основа на актуализирана административна информация, спрямо наличната информация при оповестяването на предварителните данни.

Върху актуализираните данни влияние оказват и измененията при компонентите на крайното използване на БВП – индивидуално потребление, колективно потребление, бруто образуване на основен капитал, изменение на запасите, внос и износ на стоки и услуги, в сравнение с наличната информация при оповестяването на предварителните данни.

Четете още

Избор на редактора