Средната брутна заплата за септември надхвърли 2000 лв.

Средната брутна месечна работна заплата за септември е 2072 лв., съобщават от Националния статистически институт (НСИ). Увеличението спрямо юли е 99 лв., а спрямо август – 115 лв.

През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата e 2000 лв. и нараства спрямо второто тримесечие с 2,2 процента, отчитат от НСИ. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Държавно управление“ – с 13,4%, „Образование“ – с 12,2 на сто, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7,5 процента.

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 14,7 процента, като най-голямо e увеличението в „Образование“ – с 20,3%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 19,6 на сто, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 18,3 процента.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4670 лв.; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3055 лв.; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2894 лв.

Най-нископлатени са били наетите лица в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1265 лв., „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1480 лв., „Други дейности“ – 1259 лв.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 15,3 процента, а в частния – с 14,5%, показва статистиката.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември намаляват с 34,1 хил., или с 1,5 процента, спрямо края на юни, като достигат 2,30 млн. по предварителни данни на НСИ. Спрямо второто тримесечие на годината най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 15,8 процента, в „Административни и спомагателни дейности“ – с 2,7%, и „Преработваща промишленост“ – с 1,4 на сто. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 1,1 процента е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 19,9 и 16,7 процента.

В края на септември в сравнение с края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 22,1 хил. или с 1 процент. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 17,4 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6,8 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4 хил., а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – с 9 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ – с 8,2 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 10,4 процента, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7,2 процента, и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3,4 процента. Най-голямо намаление е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ – с 6,7 процента, и „Добивна промишленост“ – с 2,1 процента.

Четете още

Избор на редактора