Съдът: Ски център „Конярника“ трябва да се ремонтира

Административен съд София – град (АССГ) неправилно е отменил заповедта на главния архитект на Столична община за ремонт на ски център „Конярника“ на Витоша. Това постанови окончателно състав на Върховният административен съд по административно дело № 2095 от 2023 г.

Върховните магистрати ВАС приемат, че заповедта на главния архитект е издадена в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби, а изводите на АССГ са направени в противоречие с материалния закон и събраните по делото доказателства. Предвид изложеното, съдебното решение се явява неправилно и постановено в нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено.

С процесната заповед № РА-20-17/16.03.2021 г. е одобрен констативен протокол от 11.01.2021 г. на комисия, назначена от главния архитект на Столична община, за обследване на състоянието на строеж „Стационарен ски – влек „Конярника“ в Природен парк „Витоша“, м. Конярника“. На собственика на обекта е наредено в срок от 3 месеца да извърши ремонтни и възстановителни дейности за поправяне и привеждане в съответствието с изискванията на закона на строежа „Стационарен ски – влек „Конярника“. Това са лифтова станция и въжена линия с фундаменти, носещи стълбове, конструкция седалки, носещо стоманено въже, ролкови и закрепващи механизми“. Собственикът е задължен също да обезопаси лифтовата станция, да изготви конструктивно обследване на строежа и да изготви и съгласува  инвестиционен проект.

Заповедта е издадена въз основа на констативни протоколи, съгласно които въжената линия и чайната не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 3 от ЗУТ и не са в състояние да изпълняват функцията си, поради което е необходимо да бъдат ремонтирани и поддържани в изправно състояние с цел осигуряване на сигурност, безопасно функциониране, здраве, безопасност на движението, хигиена, естетика, чистота и спокойствие на гражданите.

Според изводите на приетите от АССГ съдебно-технически експертиза ски – влекът и чайната не функционират, като сградата е в недобро състояние и се нуждае от рехабилитация, но не е застрашена от самосрутване. Ски-влекът не е в изискуемото по закон техническо състояния и за възстановяване на експлоатационната му мощност е необходим основен ремонт или при липса на части – изграждане на нов строеж. Според вещите лица ски-влекът е техническо съоръжение, което не може да съществува без чайната, като те двете представляват функционален комплекс.

При тези обстоятелства, първоинстанционният съд неправилно е приел, че в конкретния случай не са били налице материално-правните предпоставки за издаване на оспорената заповед. Констатираното по делото и от съдебно-технически експертизи лошо техническо състояние на ски – влека и компроментираният покрив на сградата, както и нейната необезопасеност и занемареност, безспорно установяват наличието на обекти, за които са налице предпоставките за издаване на заповед по чл. 195, ал. 4 от ЗУТ, и които мотивират административният орган да нареди ремонтни и възстановителни дейности за обезопасяване на сградата, възлагане на конструктивно обследване на съоръжението, изготвяне и одобряване на инвестиционен проект и изпълнение на този проект.

Четете още

Избор на редактора